แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf


แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf


แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf


แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf


แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf

   - รายงานผลความเสี่ยง รอบ 6 เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf

   - รายงานผลควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566.pdf