งานประกันคุณภาพ 2563นโยบายประกันคุณภาพ 2563.PDF

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓.pdf

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปกศ 2563.pdf

การมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2563 ระดับคณะ.pdf

การมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2563 ระดับหลักสูตร.pdf

ปฏิทินประกันฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563(คณะวิทยาศาสตร์ฯ).pdf

ปฏิทินประกันฯ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563(คณะวิทยาศาสตร์ฯ).pdf

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร.pdf

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 (เกณฑ์ใหม่)


แบบฟอร์ม มคอ.7 เกณฑ์ 2548

Template รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) (หน้าปก).doc

Template รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548).doc


แบบฟอร์ม มคอ.7 เกณฑ์ 2558

Template รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) (หน้าปก).doc

Template รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558).doc


ผลการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร

1. รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปีการศึกษา 2563.pdf

2. รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา2563.pdf

3. รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2563.pdf

4. รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563.pdf

5. รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปีการศ๊กษา2563.pdf

6. รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563.pdf

7. รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563.pdf

8. รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมฯ ปีการศึกษา 2563.pdf

9. รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563.pdf

10. รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563.pdf

11. รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองฯ ปีการศึกษา 2563.pdf

12. รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563.pdf

13. รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2563.pdf

14. รายงานผลการตรวจประเมิน หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563.pdf


ผลการตรวจประเมินฯ ระดับคณะ

1. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563.pdf