งานประกันคุณภาพ 2563นโยบายประกันคุณภาพ 2563.PDF

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓.pdf

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปกศ 2563.pdf

การมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2563 ระดับคณะ.pdf

การมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2563 ระดับหลักสูตร.pdf

ปฏิทินประกันฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563(คณะวิทยาศาสตร์ฯ).pdf

ปฏิทินประกันฯ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563(คณะวิทยาศาสตร์ฯ).pdf


แบบฟอร์ม มคอ.7 เกณฑ์ 2548

Template รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) (หน้าปก).doc

Template รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548).doc


แบบฟอร์ม มคอ.7 เกณฑ์ 2558

Template รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) (หน้าปก).doc

Template รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558).doc