งานประกันคุณภาพ 2564ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Imporvment Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564.doc

นโยบายประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.pdf

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564.pdf

การมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564 ระดับหลักสูตร.pdf

การมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564 ระดับคณะ.pdf

ปฏิทินประกันฯระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564(คณะวิทยาศาสตร์ฯ).pdf

ปฏิทินประกันฯระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564(คณะวิทยาศาสตร์ฯ).pdf

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร.pdf


แบบฟอร์ม มคอ.7 เกณฑ์ 2548

Template รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) (หน้าปก).doc

Template รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548).doc


แบบฟอร์ม มคอ.7 เกณฑ์ 2558

Template รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) (หน้าปก).doc

Template รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558).doc


ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

รายงานผลการตรวจประเมินฯ การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ คหกรรมศาสตร์.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ นิติวิทยาศาสตร์.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม.pdf