บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
นางสุริยาภา โสภณวสุ
หัวหน้าสำนักงาน นางสาวรดาศา โพธิ์จาด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ว่าที่ร้อยตรี พัฒน์พงษ์ คำใส

งานอาคารและสถานที่

นายกิตติศักดิ์ ภู่อมร

งานโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ

                                นางสาววิรงรอง ทำโย
                                          งานบุคคล
นางสาวธนัญภรณ์ คงขาว

งานประชาสัมพันธ์นางกอบกูล ขำสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ


นายอำพร ชิราพฤกษ์

งานพัสดุ

นางมาลี ทองพิมพ์

งานการเงินและบัญชี

นายอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ

งานพัสดุ

นางสาวจีรนันท์ ปัตตพงษ์

งานการเงินและบัญชี
นายวรงค์ ชื่นครุฑ

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

นางสาววิภาวดี วงศ์พุฒิเลิศ

งานบริการการศึกษา

นายปวิตร คงประเสริฐ
งานบริการการศึกษา
นางสาววรัทยา ยาลังกาญจน์
งานบริการการศึกษา
นางสาวปาณิสรา นิตุธร
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล
งานวิจัยและบริการวิชาการ
นายศุภกิจ ขจรกิตติมศักดิ์

รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง
งานแผนงานและงบประมาณ
นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นายศุภพล คำชื่น
งานศิลปะและวัฒนธรรม


นางสาวเสาวลักษณ์ อุดมเจริญพรผล
เจ้าหน้าที่ภาค


นายเทวาพล ณ ตะวัน

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ

นางสาวพิลาวรรณ กองทองนอก
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพัชราภรณ์ สีลาดเลา
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
นางสาวทิวา ศักดิ์ศรี

นักวิทยาศาสตร์ (แขนงวิชาเคมี)

นายขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์
นักวิทยาศาสตร์ (แขนงวิชาฟิสิกส์)


นางสาวสวาท พินิจผล

นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตลาหกรรมฯ

นายไกรวุธ สุขสวาง
นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม


นางสาววรากร โฉมโสภา

นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

นางสาวอริสรา สิทธิศักดิ์
นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร