บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
นางสาวกมลทิพย์  สัตบุษ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรดาศา  โพธิ์จาด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ว่าที่ร้อยตรี พัฒน์พงษ์  คำใ์ส
งานอาคารและสถานที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายกิตติศักดิ์  ภู่อมร
งานโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 นางสาววิรงรอง ทำโย
งานบุคคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
ฝ่ายคลังและพัสดุ

นางกอบกูล ขำสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

นักวิชาการพัสดุนางมาลี ทองพิมพ์
งานการเงินและบัญชี

พนักงานพิมพ์ดีด ส3

นางสาวจีรนันท์ ปัตตพงษ์
งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริการการศึกษา

นายวรงค์ ชื่นครุฑ

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นายปวิตร คงประเสริฐ
งานบริการการศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรัทยา ยาลังกาญจน์
งานบริการการศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวปาณิสรา นิตุธร
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายนฤดม จิ๋วประดิษฐ์กุล
งานวิจัยและบริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นายศุภกิจ ขจรกิตติมศักดิ์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง
งานแผนงานและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายศุภพล คำชื่น
งานศิลปะและวัฒนธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสาวเสาวลักษณ์   อุดมเจริญพรผล
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวพัชราภรณ์   สีลาดเลา
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวกชกร  ชิราพฤกษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์


นางสาวทิวา ศักดิ์ศรี

นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

นายไกรวุธ สุขสวาง
นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม


นางสาวสวาท พินิจผล

นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตลาหกรรมอาหาร        และนวัตกรรมชีวภาพ

นางสาววรากร โฉมโสภา
นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนางสาวอริสรา สิทธิศักดิ์
นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
และ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
นางสาวสุพัตรา  แหวนเงิน
นักวิทยาศาสตร์  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
นางสาวนลินนิภา ขุนสกล
นักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
นายทิภากรณ์ ปลีแก้ว
นักวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์
คนงาน และ พนักงานขับรถ

นางยุพา  ม่วงงาม
คนงาน ดูแลอาคาร 26
นางคำผอง  แก้วลือ
คนงาน ดูแลอาคาร 22


นางประจักษ์  มาตรพันธ์
คนงาน ดูแลอาคาร 23 และ 25
นายวรุฒ  พานโฮม
พนักงานขับรถ