คู่มือการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา.pdf

2.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน.pdf

3.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา.pdf

4.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต.pdf

5.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำวารสาร.pdf

6.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์.pdf

7.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริการวิชาการ.pdf

8.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้.pdf

9.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย.pdf

10.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี.pdf

11.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์.pdf

12.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน.pdf

13.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

14.คู่มือปฏิบัติงานการรับข้อร้องเรียน เกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก.pdf

15.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการให้บริการ ยืม-คืน วัสดุ (นักวิทยาศาสตร์).pdf

16.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค.pdf

17.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริการทางวิชาการเพื่อการจัดหารายได้.pdf

18.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดุและการเงิน.pdf

19.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการธุรการและสารบรรณ.pdf