คู่มือปฏิบัติงาน


1.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

2.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการรับนักศึกษา

3.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

4.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา

5.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต

6.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม

7.คู่มือปฏิบัติการกระบวนการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม

8.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์

9.คู่มือปฏิบัติการกระบวนการบริการวิชาการ

10.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้

11.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

12.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี

13.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างเครือข่าย

14.คู่มือปฎิบัติงานกระบวนการบริหารพัสดุ

15.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ

16.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์

17.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ

18.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการทรัพยากรบุคคล

19.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพ

20.คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร

21.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ