ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่


แนวทางการดำเนินการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

การรับเรื่องร้องเรียน

            1. เรื่องร้องเรียนที่เป็นอักษรผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หนังสือ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฟซบุ๊ค หรือสื่ออิเล็คทรอนิคส์ติดต่อด้วยตนเอง และจากหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการรับเรื่อง ตามระบบสารบรรณ 

            2. เรื่องร้องเรียนที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีที่ผู้ร้องเรียน ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หรือมาติดต่อด้วยตนเองโดยไม่มีหนังสือร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะต้องสอบถามและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรับเรื่อง ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

            - รายละเอียดของผู้ร้องเรียน ได้แก่ชื่อ ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนบางรายไม่ประสงค์แสดงตน โดยไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูล น่าเชื่อถือเพียงใด 

            - รายละเอียดของเรื่องที่ต้องการร้องเรียน โดยสอบถามให้ได้ประเด็นที่ชัดเจนว่าต้องการ ร้องเรียนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงานใด รายละเอียดของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานจะต้องสามารถรับเรื่องได้ทันทีแม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกและไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนเกิดความไม่พอใจ จากนั้นแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 15 วันทำการ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 160 1143 - 1145 ต่อ 30 หรือ 50


ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่


ปี พ.ศ. 2565
ยังไม่พบข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน           ม.ค.            ก.พ.            มี.ค.           เม.ย.             พ.ค.              มิ.ย.              ก.ค.             ส.ค.           ก.ย.           ต.ค.            พ.ย.            ธ.ค.
                                 -                  -                -                -                   -                   -                   -                  -                -               -                 -                 -


ปี พ.ศ. 2564
ยังไม่พบข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน           ม.ค.            ก.พ.            มี.ค.           เม.ย.             พ.ค.              มิ.ย.              ก.ค.             ส.ค.           ก.ย.           ต.ค.            พ.ย.            ธ.ค.
                                 -                  -                -                -                   -                   -                   -                  -                -               -                 -                 -


ปี พ.ศ. 2563
ยังไม่พบข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน           ม.ค.            ก.พ.            มี.ค.           เม.ย.             พ.ค.              มิ.ย.              ก.ค.             ส.ค.           ก.ย.           ต.ค.            พ.ย.            ธ.ค.
                                 -                  -                -                -                   -                   -                   -                  -                -               -                 -                 -