งานประกันการศึกษา 2561


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตาม ระดับหลักสูตร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 สกอ

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) ระดับหลักสูตร

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์ม มคอ.7 เกณฑ์ 2548

-Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62 (หน้าปก)

-Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62

แบบฟอร์ม มคอ.7 เกณฑ์ 2558

-รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62 (หน้าปก)

-รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62

แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2561

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาเคมี

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาชีววิทยา

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาสถิติประยุกต์

-แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561