งานประกันการศึกษา 2561


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตาม ระดับหลักสูตร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 สกอ

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) ระดับหลักสูตร

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์ม มคอ.7 เกณฑ์ 2548

-Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62 (หน้าปก)

-Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62

แบบฟอร์ม มคอ.7 เกณฑ์ 2558

-รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62 (หน้าปก)

-รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) ปรับปรุง 6 มี.ค. 62

แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2561

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาเคมี

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาชีววิทยา

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

-แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) สาขาวิชาสถิติประยุกต์

-แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปีการศึกษา2561.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2561.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา2561.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2561.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2561.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา2561.pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา2561.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาชีววิทยา.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปีการศึกษา 2561.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา2561.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปีการศึกษา2561.pdf

รายงานผลตรวจประเมินฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf