ภาควิชาวิทยาศาสตร์


1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  

   1.1 แขนงวิชาเคมี  

   1.2 แขนงวิชาฟิสิกส์  

   1.3 แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  

2. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งเเวดล้อม

   2.1 แขนงวิชาชีววิทยา  

   2.2 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  

3. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ

   3.1 แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์  

   3.2 แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

5. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์