ภาควิชาวิทยาศาสตร์


1. สาขาวิชาเคมี

2. สาขาวิชาชีววิทยา

3. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์