ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์


1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล  

    4.1 แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

    4.2 แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ

5. สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์

    5.1 แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล  

    5.2 แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์