ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์


1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

5. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

9. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์