หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรปี 53 เป็นต้นไป


 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์