แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562


-กำหนดการยืมเงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

-ตัวอย่าง แบบฟอร์มเสนอโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

-แบบตรวจสอบใบเสนอราคา

-แบบฟอร์มสรุปโครงการ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๒

-แบบฟอร์มเสนอโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

-แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินโครงการ

-ปฏิทินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

-วท ๓๑๑๕ แนวปฏิบัติการจัดโครงการ อบรม, สัมมนา,ประชุม, การเบิกจ่ายค่าวัสดุ, ครุภัณฑ์ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

-เส้นทางการจัดส่งเอกสารในระบบ E-Office