แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562


-กำหนดการยืมเงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-แบบตรวจสอบใบเสนอราคา

-แบบฟอร์มร่างขอบเขตงาน

-แบบฟอร์มสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินโครงการ

-ใบเสนอราคา

-ปฏิทินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-ฟอร์มใบส่งมอบงาน

-ร่างการเขียนบันทึกข้อความ และตัวอย่างบันทึกข้อความ

-สัญญาเงินยืมทดรองราชการ

-เส้นทางการจัดส่งเอกสาร ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

-วท 3115 แนวปฏิบัติการจัดโครงการ อบรม, สัมมนา,ประชุม

-คู่มือการดำเนินงาน ด้านแผนงาน พัสดุและการคลัง (พิมพ์ครั้งที่ 1)