งานประกันการศึกษา 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ.pdf

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร.pdf

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐.pdf

ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย.pdf

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ระดับหลักสูตร.pdf

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ระดับคณะ.pdf

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ.pdf

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร.pdf

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ.pdf

แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ.docx

Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 23 ก.พ. 61(หน้าปก).doc

Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 5 มิ.ย. 61 (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3).doc