งานประกันการศึกษา 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ.pdf

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร.pdf

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐.pdf

ปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย.pdf

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ระดับหลักสูตร.pdf

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ระดับคณะ.pdf

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ.pdf

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร.pdf

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ.pdf

แบบฟอร์ม SAR ระดับคณะ.docx

Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 23 ก.พ. 61(หน้าปก).doc

Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 5 มิ.ย. 61 (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3).doc

รายงานผลการตรวจประเมิน คณิตศาสตร์สารสนเทศ (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน คหกรรมศาสตร์ (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน เคมี (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน ชีววิทยา (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน เทคโนโยีชีวภาพ (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน เทคโนโลยีสารสนเทศ (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน นิติวิทยาศาสตร์ (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน ฟิสิกส์ประยุกต์ (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน สถิติประยุกต์ (สมบูรณ์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมิน ระดับคณะ.pdf