งานประกันการศึกษา 2559


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2559 ระดับคณ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร

..........................................................................................................................................................................................................................

นโยบายประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2559

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (มหาวิทยาลัย หน่วยงาน หลักสูตร) 2559

การมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2559 ระดับคณะ

การมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2559 ระดับหลักสูตร

..........................................................................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR คณะ)

หน้าปกรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำปีการศึกษา 2559

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร

..........................................................................................................................................................................................................................

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2559

แผนพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาเคมี

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาชีววิทยา

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาสถิติประยุกต์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิทย์การกีฬาและสุขภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

..........................................................................................................................................................................................................................

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ผลการตรวจประเมินระดับคณะ

-ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ.pdf

ผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร

-รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาชีววิทยา.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาสถิติประยุกต์.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ.pdf

-รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาเคมี.pdf