งานประกันคุณภาพการศึกษา 2562ประกาศนโยบายประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 2562.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร.pdf

ปฏิทินการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะและหลักสูตร 2562.pdf


รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาคณิตสตร์สารสนเทศ 2562.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2562.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2562.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2562.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ปีการศึกษา 2562 สมบูรณ์.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาชีววิทยา 2562 สมบูรณ์.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปีการศึกษา 2562...pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ปีการศึกษา2562.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2562.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา2562.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2562 สมบูรณ์.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปีการศึกษา 2562.pdf

รายงานผลการตรวจประเมินฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562.pdf

รายงานผลการจัดการสิ่งแวดล้อม-วท.ม..pdf