หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “มือใหม่อยากไป International research paper”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “มือใหม่อยากไป International research paper”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-13 16:45:56

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “มือใหม่อยากไป International research paper

  ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุม 26103 อาคาร 26 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565       วิทยากร  :  รศ.ดร.ศุภศิลป์     มณีรัตน์ 
                                                                                 :  รศ.ดร.สรรพสิทธิ์    กล่อมเกล้า  
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.
พิธีเปิด โดยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์)
         
09.00 – 10.30 น.
เสวนาเรื่อง แรงบันดาลใจนั้น...สำคัญแค่ไหน? ทำไมอาจารย์ต้องทำวิจัย
10.45 – 12.00 น.
เสวนาเรื่อง  แรงบันดาลใจในการเขียนบทความวิจัย : ทำไมต้องเขียน??
Writing Style and Formatting
ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรในการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูง / Q1-Q2
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
บรรยายเรื่อง เทคนิคการจัดเตรียม Manuscript
14.45 – 17.00 น.
บรรยายเรื่อง: วารสารระดับนานาชาติ และเทคนิคการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย Submission Process

หมายเหตุ   :     กําหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
                   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

 วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565        วิทยากร   :  รศ.ดร.ศุภศิลป์     มณีรัตน์ 

   :  รศ.ดร.สรรพสิทธิ์   กล่อมเกล้า  

08.30 – 08.45 น.
ลงทะเบียน
08.45 – 10.30 น.
เสวนาเรื่อง เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ถูกใจ Reviewers
ทำอย่างไรไม่ให้บทความวิจัยถูก Rejected
การนำบทความวิจัยไปใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ

10.45 – 12.00 น.
Discussion of prepared papers
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.45 น.
Discussion of prepared papers
16.45 – 17.00 น.
พิธีปิดโครงการ โดยคณบดี (รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์)
กล่าวปิดงาน และขอบคุณวิทยากร

  

หมายเหตุ   :     กําหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                         พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

                   

 อาจารย์ที่ต้องการให้วิทยากรตรวจสอบ Manuscript ขอความอนุเคราะห์ส่งร่าง Manuscript  ภายในวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565