หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-06 14:16:08


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

โครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

ประจำปีการศึกษา 2561


ลำดับที่ 

ชื่อ – สกุล 

สาขาวิชา 

นางสาวตะวัน    ตามสมัย 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

นายสรรเพชญ   แจ้งกลิ่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3

นายพงศธร        บุนนาค

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

นายชนาธิป      ซ่อนกลิ่น

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

5

นายธราดล          บุญมา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6

นางสาวเกศินี        ปาทา

สาขาวิชาเคมี

7

นายนิโรธ         อ้อมนอก

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

8

นายธัญพิสิษฐ์        สงให้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 

**หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง