หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-22 14:42:13


         วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 11.30 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้การประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการจากหลักสูตรภาคพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ และโครงการจัดการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ รายรับ-รายจ่าย ของหลักสูตรภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนและรายนามพระบัณฑิตที่ยังไม่ได้เข้าพิธีถวายปริญญาบัตร และการพิจารณาการปรับอัตราค่าเล่าเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์