หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-17 10:19:24


         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์ อาจารย์ณัฐกมล พึ่งสำราญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี และ อาจารย์นันทพร อัคนิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

ธนัญภรณ์ คงขาว (รายงาน)