หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Institut Teknologi Bandung ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-11-01 11:31:40        เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีฯ อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น 9 คน ได้เดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ Institut Teknologi Bundung (ITB) ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย โดยความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมรายละเอียดทางด้านบริการต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนการจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น