หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1
ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-19 16:24:44          วันที่ 18 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 26108 อาคาร 26 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ การเตรียมความพร้อมในการจัดงานของแต่ละฝ่าย อาทิ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเอกสารและการลงทะเบียน ฝ่ายปฏิคม ต้อนรับและพิธีกร ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายการเงิน ฝ่ายถ่ายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายประจำห้องนำเสนอ เป็นต้น และเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสวนสุนันทาวิชาการฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา กลั่นกรองบทความ และวิพากษ์ผลงานโครงการประชุมสวนสุนันทาวิชาการฯ

ธนัญภรณ์ คงขาว (รายงาน)