หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมรองคณบดี / หัวหน้าภาควิชา / ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560
ประชุมรองคณบดี / หัวหน้าภาควิชา / ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-19 16:15:08         วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมรองคณบดี / หัวหน้าภาควิชา / ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ตะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีหัวข้อการประชุม อาทิ ความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการให้ทุนการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 ความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการให้ทุนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ Kazan University ประเทศรัสเซีย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 ความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกระดับสาขาวิชาและโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560 และเรื่องอื่นๆ ดังนี้