หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมอบรมและแข่งขัน “โครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp #1/2017”
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมอบรมและแข่งขัน “โครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp #1/2017”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-10-17 16:03:31


         เมื่อวันที่ วันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งนักศึกษาจำนวน 4 คน ดังรายชื่อนี้

1. นายปฏิภาณ แจะจันทร์ รหัสนักศึกษา 58122202097

2. นายวีรพงศ์ สุนทะมาศ รหัสนักศึกษา 58122202120

3. นายธนัท เพ็ญสุข รหัสนักศึกษา 58122202125

4. นายณพวุฒิ มิ่งเชื้อ รหัสนักศึกษา 58122202138

        โดยนักศึกษาทั้ง 4 คน ได้สมัครเข้ารับการอบรมความรู้ทั้งทางด้านการเงิน ธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม (Design Thinking) “โครงการFinancial Cybersecurity Boot Camp #1/2017” ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) และลงแข่งขันชิงรางวัล โดยมีอาจารย์ ดร.ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ควบคุมดูแล

คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการเข้าร่วมอบรมและการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาสามารถคว้า 2 รางวัล ดังนี้

  • รางวัลที่ 1  “Financial Cybersecurity Boot Camp #1/2017”
  • รางวัลเด่น ด้าน Innovative “Financial Cybersecurity Boot Camp #1/2017”