หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ณ ต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ณ ต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-26 13:52:17

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 

ณ ต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561

                             


ด้วยคณะกรรมการระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ณ ต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 7 คน รายชื่อดังต่อไปนี้

           

ชื่อ - สกุล 
สาขาวิชา
1. นายนิโรธ         อ้อมานอก                
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
2. นางสาวตะวัน    ตามสมัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายสรรเพชญ    แจ้งกลิ่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4.นายธัญพิสิษฐ์    สงให้   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
5.นายพงศธร       บุนนาคสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นายชนาธิป      ซ่อนกลิ่นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7. นางสาวเกศินี     ปาทา  สาขาวิชาเคมี

            

                                              รายชื่อสำรอง

นายธราดล       บุญมาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์