หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Hradec Králové สาธารณรัฐเช็ก ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Hradec Králové สาธารณรัฐเช็ก ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-12 11:58:26


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ University of Hradec Králové สาธารณรัฐเช็ก

 ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
1
นายไตรภพ กล่ำเจริญสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
2
นางสาวนิชนันต์ ตันติวัฒไพศาลสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
นางสาวศิรพงษ์ ศักดิ์สุนทราภรณ์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4
นายบุญญฤทธิ์ มีวันดีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
5
นางสาวธันยชนก มีแก้วสาขาวิชาชีววิทยา
6
นางสาวโยฐิตา จันทรสสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
7
นางสาวปรัชญาพร ม่วงมณีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
8
นายพัสกร มงคลรัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9
นายปัณณวัฒน์ กาญจนปราการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
10
นางสาวณัฏฐนิช สุวรรณมานะศิลป์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
11
นางสาวตัสนีม โสยดีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
12
นายภาคิน แก้วจุนันท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์