การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1

“ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

http://www.sansci.ssru.ac.th10. 2017