ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ  ประเภทรับตรง (รอบที่ 3)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2560


รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปี 2560  ประเภทรับตรง (รอบที่ 3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แยกตามสาขาวิชา ดังนี้

- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

- สาขาวิชาสถิติประยุกต์09. 2017