คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


นับจาก พ.ศ. 2480  มหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยและได้เปลี่ยนมา เป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา  จากนั้นในปี พ.ศ. 2538 ได้รับสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 15มิถุนายน 2547  ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้มีประวัติความเป็นมาในการบริหารการเรียนการสอนโดยลำดับดังนี้

          ก่อนปี พ.ศ. 2491 วิทยาศาสตร์เป็นเพียงวิชาวิทยาศาสตร์ที่สอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา จนถึงปี พ.ศ. 2491  เริ่มมีฝ่ายฝึกหัดครูผลิตนักศึกษา ป.กศ.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษา) และ ป.กศ. สูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง) วิชาวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มวิชา ประกอบด้วยวิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี พ.ศ.2501 ได้มีพระราชบัญญัติ พ.ศ.2501 เปลี่ยนจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทา วิทยาศาสตร์จัดเป็น หมวดวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
          ปี พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 โรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทาเป็นสถาบันอุดมศึกษา จึงเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา หมวดวิทยาศาสตร์จัดเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์ มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการอบรมครูประจำการวิชาวิทยาศาสตร์และเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาย ครุศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 9 ภาค คือ เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป, คณิตศาสตร์, เกษตรศาสตร์, คหกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมศิลป์, สุขศึกษา และพลศึกษา
          ปี พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนได้ 3 สาขา คือ สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 9 ภาควิชา และ 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาหัตถศาสตร์ศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ โปรแกรมวิชาการพิมพ์และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ปี พ.ศ.2530 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับอนุปริญญา 5 หลักสูตรคือ คอมพิวเตอร์ การพิมพ์ เทคโนโลยีการเกษตร  ก่อสร้าง และเคมีปฏิบัติ ในส่วนระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ 6 หลักสูตร คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คหกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ 6 หลักสูตร คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาประยุกต์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          ปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยครูว่า สถาบันราชภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอน 2 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ได้แก่ คหกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรมศาสตร์ทั่วไป เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          ปี พ.ศ. 2545 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาได้ย้ายไปอยู่ในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรมศาสตร์ทั่วไป เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2548 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ คหกรรมศาสตร์ทั่วไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยาประยุกต์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติประยุกต์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และคณิตศาสตร์สารสนเทศ ระดับปริญญาโท 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ และสาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ
          ในปี พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 3 สาขา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ , สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ  และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  และในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี 16 สาขาวิชา  ดังนี้  ภาควิชาวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม, สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ประกอบด้วย  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ) และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ระดับปริญญาโท 3 สาขา  คือ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ, สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ  และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
10. 2017