ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพ  ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพ ระดับคณะ นำโดย อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์     

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีตัวบ่งชี้ในการรายงาน

อาทิ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม, ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย,

การบริการวิชาการแก่สังคม, การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์, ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย เป็นต้น

รายละเอียด
10. 2017