ประชุมผู้บริหารระดับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

ประชุมผู้บริหารระดับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

       วันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมผู้บริหารระดับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา

และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม  ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559, จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเข้าสู่ Thailand 4.0,

จัดทำแผนพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภายในประเทศ,

การเดินทางไปทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Bundung Institute of Technology, Indonesia  

และความก้าวหน้าในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

รายละเอียด
10. 2017