สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

        วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

ของ สกอ. จำนวน 3 ท่าน นำโดย อาจารย์ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ ประธานกรรมการ  

อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา หมื่นหาญ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี กรรมการ

และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นางชนิดา  ชิราพฤกษ์เลขานุการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินผล

การดำเนินงานของหลักสูตรตามรอบปีการศึกษา 2559 และนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป

รายละเอียด
09. 2017