ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการให้ความรู้การประกันคุณภาพ แก่นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการให้ความรู้การประกันคุณภาพ แก่นักศึกษา

       เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการให้ความรู้ การประกันคุณภาพ แก่นักศึกษา และการเขียนโครงการเพื่อนำไปใช้สำหรับเตรียมความพร้อมในการรับน้องของนักศึกษาในทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด
09. 2017