คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะ ครั้งที่ 3

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะ ครั้งที่ 3

         วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะ ได้จัดประชุมการติดตามการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 26108 โดยวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า

การส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ, การติดตามศึกษาดูงานวิทยาลัยดุสิตธานี, การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน

และการจัดอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชา    ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณานำผลการดำเนินงานรายงานกองบริการการศึกษาต่อไป

รายละเอียด
10. 2017