ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

         วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมการใช้เครื่องอะตอมมิก แอปซอร์ฟชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (AAS) ในการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณธาตุต่าง ๆ แก่อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้เครื่องอะตอมมิก แอปซอร์ฟชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ โดยการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณชูชีพ พึ่งสมวงค์ ตำแหน่ง Application Chemist บริษัทสิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ เป็นวิทยากรบรรยาย

รายละเอียด
10. 2017