ประชุมผู้บริหารระดับรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ี 3/2560

ประชุมผู้บริหารระดับรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ี 3/2560

         วันที่ 21 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมี ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ซี่งการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะทำให้การบริหารงานภายในคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว ยังเป็นการร่วมหารือในเรื่องความคืบหน้าการให้ทุนการศึกษานักศึกษาแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างประเทศ, การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ, ความคืบหน้าของการเตรียมงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ (ICAPMA 2017) และการบริหารจัดการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษอีกด้วย

รายละเอียด
10. 2017