ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานครบรอบ 80 ปี กิจกรรมการจัดซุ้มประตูทางเข้า เพื่อเข้าสู่เส้นทางนิทรรศการ ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานครบรอบ 80 ปี กิจกรรมการจัดซุ้มประตูทางเข้า เพื่อเข้าสู่เส้นทางนิทรรศการ ครั้งที่ 2/2560

         เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม "คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงานครบรอบ 80 ปี กิจกรรมการจัดซุ้มประตูทางเข้า (Exhibition Entrance) เพื่อเข้าสู่เส้นทางนิทรรศการ (Exhibition Road) ครั้งที่ 2/2560" โดยมีคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา, นายเอกรัก ไชยสถาน และนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคาร 26 สำหรับสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำแผนการดำเนินงานรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม เพื่อนำไปเป็นแนวทางการเตรียมการจัดงานในการดำเนินกิจกรรมจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม" ซึ่งกำหนดจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 ต่อไป

รายละเอียด
10. 2017