เป้าหมาย วิสัยทัศน์

ปรัชญา

“มีความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำชาติพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม

2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

3. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน

5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี
04. 2017