สำนักงานคณบดี

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
      
       ประกอบด้วยงานด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 งานธุรการและสารบรรณ

1.2 งานประชาสัมพันธ์

1.3 งาน IT

1.4 งานอาคารและสถานที่

1.5 งานบุคลากร

1.6 งาน ISO


- ฝ่ายคลังและพัสดุ

        ประกอบด้วยงานด้านต่างๆ ดังนี้

2.1 งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ

2.2 งานพัสดุ


- ฝ่ายบริการการศึกษา

        ประกอบด้วยงานด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 งานบริหารงานทั่วไป

1.2 งานหลักสูตรและการสอน

1.3 งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล

1.4 งานการรับเข้าศึกษาต่อ

1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1.6 งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

(ศูนย์วิทย์ฯ)- ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

         ประกอบด้วยงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ 

1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

1.3 งานประกันคุณภาพ


 - ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

          ประกอบด้วยงานด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 งานผลิตผลงานวิจัย

1.2 งานบริการวิชาการแก่สังคม

1.3 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน

1.4 งาน U-ranking


 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

       ประกอบด้วยงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.1 งานกิจการนักศึกษา

1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ

1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา

1.4 งานศิลปวัฒนธรรม
10. 2017