คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2560
..............................................................................................................

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการในแต่ละยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2560
..............................................................................................................

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รายงานการปฏิบัติราชการ ปีงบ 2560 รอบ 6 เดือน

รายงานการปฏิบัติราชการ ปีงบ 2560 รอบ 12 เดือน
..............................................................................................................

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2560
..............................................................................................................

ตารางสรุปจำนวนตัวชี้วัดของผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2560
..............................................................................................................บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานงานตัวชี้วัด


ประจำปีงบประมาณ 2560
..............................................................................................................


ปฏิทินการติดตามผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2560
..............................................................................................................


แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

10. 2017