คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2558
..............................................................................................................

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการในแต่ละยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2558
..............................................................................................................
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
รายงานการปฏิบัติราชการ ปีงบ 2558 รอบ 6 เดือน
รายงานการปฏิบัติราชการ ปีงบ 2558 รอบ 12 เดือน

..............................................................................................................

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2558
..............................................................................................................
ปฏิทินการติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2558
..............................................................................................................

แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 8

..............................................................................................................
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

รอบ 1 เดือน
รอบ 2 เดือน
รอบ 3 เดือน
รอบ 4 เดือน
รอบ 5 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 7 เดือน
รอบ 8 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 10 เดือน
รอบ 11 เดือน
..............................................................................................................
รายงานสรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

..............................................................................................................
แผนปรับปรุงตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 9 ตัวชี้วัด

10. 2017