คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2557
..............................................................................................................

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการในแต่ละยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2557
..............................................................................................................
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
รายงานการปฏิบัติราชการ ปีงบ 2557 รอบ 6 เดือน
รายงานการปฏิบัติราชการ ปีงบ 2557 รอบ 12 เดือน

..............................................................................................................

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2557
..............................................................................................................
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 8

..............................................................................................................
SAR CARD
รอบ 1 เดือน
รอบ 2 เดือน
รอบ 3 เดือน
รอบ 4 เดือน
รอบ 5 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 7 เดือน
รอบ 8 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 10 เดือน
รอบ 11 เดือน
..............................................................................................................
รายงานสรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
..............................................................................................................
แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัด 1.1.1
แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัด 1.1.11
แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัด 1.2.3
แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัด 1.4.2
แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัด 3.4.5
แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัด 3.5.2
แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัด 4.4.1

10. 2017