คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2556
..............................................................................................................

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการในแต่ละยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2556
..............................................................................................................
รายงานผลการปฏิบัติราชการ

รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556

..............................................................................................................

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2556
..............................................................................................................

SAR CARD
รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556
รอบ 7 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556
รอบ 8 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556
รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556
รอบ 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556

10. 2017