คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
.......................................................................................................................................................................

นโยบายประกาศอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
 ........................................................................................................................................................................


นโยบายและมาตรการการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
........................................................................................................................................................................


โครงการสนับสนุนพัฒนาอัตลักษณ์
........................................................................................................................................................................

 
โครงการสนับสนุนพัฒนาเอกลักษณ์
........................................................................................................................................................................

แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
........................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
........................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาอัตลักษณ์ฯ

........................................................................................................................................................................

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ครั้งที่ 1-56

........................................................................................................................................................................

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

........................................................................................................................................................................

รายงานผลการดำเนินโครงการ


โครงการบริการวิชาการเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก อยู่อย่างเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในเชิงปฏิบัติการเรื่อง PHP & MySQL

โครงการแข่งขันประกวดทำอาหาร อ.สกุลตรา

โครงการ ISO 14001-2004

โครงการบริการวิชาการอาหารไทยและขนมไทย

โครงการศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


โครงการค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 2

โครงการทำไอศกรีม

โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย


โครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

โครงการบ้านพักคนชรา

โครงการบริการวิชาการ Green Office  2556

โครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหาร

โครงการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ


10. 2017