คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับมหาวิทยาลัย และ คณะ

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร

.......................................................................................................................................................................

นโยบายประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2559

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (มหาวิทยาลัย หน่วยงาน หลักสูตร) 2559

การมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2559 ระดับคณะ

การมอบหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2559 ระดับหลักสูตร
 ........................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR คณะ)

หน้าปก รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2559


รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2559

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ

คู่มือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสููตร ........................................................................................................................................................................


แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ประจำปีการศึกษา 2559 

แผนพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาเคมี

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาชีววิทยา

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาสถิติประยุกต์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิทย์การกีฬาและสุขภาพ

แผนพัฒนาคุุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

........................................................................................................................................................................

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

10. 2017