คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557ระดับหลักสูตร
.......................................................................................................................................................................

นโยบายประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2557

ระบบและกลไกล และปฏิทินการดำเนินงานของระดับหน่วยงานจัดการศึกษา
 ........................................................................................................................................................................

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (สกอ)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร

 ........................................................................................................................................................................

 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 ........................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 ระดับหน่วยงาน

 ........................................................................................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับตรวจประเมิน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

 ........................................................................................................................................................................

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

 ........................................................................................................................................................................

รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาเคมี

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาชีววิทยา

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาสถิติประยุกต์

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

แผนพัฒนาคุณภาพ สาขาวิทย์การกีฬาและสุขภาพ

แผนพัฒนาคุุณภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา


รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557

10. 2017