คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 ระดับสาขา
.......................................................................................................................................................................

นโยบายประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2556
 ........................................................................................................................................................................


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับสาขา

 ........................................................................................................................................................................

 
แผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับคณะ

ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ระดับสาขา

 ........................................................................................................................................................................

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 ระดับสาขา

ปก+คำนำ+สารบัญ ปีการศึกษา 2556 ระดับสาขา

 ........................................................................................................................................................................

รายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2556

SAR 56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SAR 56 คณิตศาสตร์สารสนเทศ

SAR 56 คหกรรมศาสตร์

SAR 56 เคมี

SAR 56 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

SAR 56 ชีววิทยา

SAR 56 เทคโนโลยีชีวภาพ

SAR 56 เทคโนโลยีสารสนเทศ

SAR 56 ฟิสิกส์ประยุกต์

SAR 56 วิทยาการคอมพิวเตอร์

SAR 56 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

SAR 56 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

SAR 56 สถิติประยุกต์

SAR 56 อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

 ........................................................................................................................................................................

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

 ........................................................................................................................................................................

รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 2556
10. 2017