Web Site KM  


ประจำปีงบประมาณ 2558

แผนที่ 1 เรื่อง การดำเนินการงานกิจกรรม 5 ส. สู่การพัฒนาอาคารสำนักงานเขียว

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ 

เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ 

               
              
บทความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
                 
                 
รายงาน

    รายงานการการประชุม ครั้งที่ 1

    

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

 แผนที่ 3 เรื่อง อัตลักษณกับความรับผิดชอบต่อสังคม

 

       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้
 

เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ 

........................................................................................................................................................................................................................................................


แผนที่ 4 เรื่อง เทคนิคการคัดเลือกวารสารและงานประชุมเพื่อเผยแพร่งานวิจัย

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้


เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ 
     

10. 2017