ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก(Doctoral Degree)
:    Doctor of Philosophy (Environmenta Science),University of North Texas

ปริญญาโท(Master Degree)
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Master of Science (Environmental science),Kasetsart University

ปริญญาตรี(Bachelor Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:    Bachelor of Science (Agriculture),Kasetsart University

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/anat_th 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
     
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา

วุฒิการศึกษา :

 
ปริญญาโท (Master Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

: Master of Science (Applied statistics), National Institute of Development Administration

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
: การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
: Bachelor of Education (Mathematics), Srinakharinwirot University

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร

- อาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/adisai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย โทวิชา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
   
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ

วุฒิการศึกษา
:


ปริญญาเอก (Doctoral Degree)
:  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล
Doctor of Philosophy (Biotechnology), Mahidol University

ปริญญาโท (Master Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Master of Science (Bioprocess technology), Asian Institute & Technology 

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: Bachelor of Science (Biology),Ramkhamhaeng University

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/piyada_ac
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
   
    ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์

วุฒิการศึกษา :


ปริญญาเอก (Doctoral Degree)
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ), มหาวิทยาลัยสยาม
:  Doctor of Philosophy (Management), Siam University

ปริญญาโท (Master Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Master of Science (Petrochemistry and Polymer Science), Chulalongkorn University

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: Bachelor of Science (Chemistry), Chiang Mai University

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
- อาจารย์สาขาวิชาเคมี

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/chinnawat
 ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
   
  ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก(Doctoral Degree)
:  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  Doctor of Philosophy (Environmenta Science),Chulalongkorn University

ปริญญาโท(Master Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  Master of  Science (Environmental Science),Mahidol University

ปริญญาตรี(Bachelor Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยมหิดล
:  Bachelor of Science (Environmental Science),Mahidol University

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
- อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/tatsanawalai_ut
ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
   
     
  อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท (Master Degree)

:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  Master of Science (Industrial Microbiology), Chulalongkorn University

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้
:  Bachelor of Science (Biology), Srinakharinwirot University

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

- อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/tanakwun_bu
อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
   
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)

:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
:  Doctor of Philosophy (Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ปริญญาโท (Master Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
:  Master of Science (Applied Physics) King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
:  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) , สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
:  Bachelor of Science (Physics) Thepsatri Rajabhat Institution

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์

- อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/narong
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
   
    ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย

:  Doctor Of Philosophy (Computer Science), University Technology Malaysia

ปริญญาโท (Master Degree)
:  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
:  M.S.Ind.Ed.(Computer & Information Technology),  King Mongkut's University of Technology Thonburi

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา
: Bachelor of Science (Computer Science),  Suan Sunandha Rajabhat University

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
- อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/kittikhun_me
ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
   
    รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท (Master Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:  Master of Science (Environmental Science), Thammasat University

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี),  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: Bachelor of Science (Chemistry),  King Mongkut's University of Technology Thonburi

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
- อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/sivapan
 รศ. ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
   
    ดร.รัตนชัย ไทยประทุม

วุฒิการศึกษา :


ปริญญาเอก (Doctoral Degree)

:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล
:  Doctor of Philosophy (Biochemistry), Mahidol University


ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
:  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
:  Bachelor of Science (Biochemistry), Khonkaen University

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
- อาจารย์สาขาวิชาเคมี

Website :
 http://www.teacher.ssru.ac.th/rutanachai_th
ดร.รัตนชัย ไทยประทุม

หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
   
     
     ดร.มณฑารพ สุธาธรรม

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)
:  Doctor of Philosophy (Biology), University of Amsterdam

ปริญญาโท (Master Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
:  Master of Science (Biology), Chulalongkorn University

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต ((พืชสวน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
:  Bachelor of Science (Horticultures), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา  

- อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/montarop_su/
 ดร.มณฑารพ สุธาธรรม

หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
   
    ดร.วัฒนา พันธุ์พืช

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)

:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล
:  Doctor of Philosophy (Biology Technology), Mahidol University

ปริญญาโท (Master Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล
:  Master of Science (Micro biology), Mahidol University

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
:  Bachelor of Science (Micro biology), Technology Thonburi

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
- อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/wattana_panphut
ดร.วัฒนา พันธุ์พืช

หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
   
     
    อาจารย์ธนัฐ กรอบทอง

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท (Master Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (การศึกษาวิทยาศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:  Master of Science (Science Education ), Chulalongkorn University

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
:  การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์) ,  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
:  Bachelor of Science (Science Education in Physics) Srinakharinwirot University

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
- อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/thanat_kr
อาจารย์ธนัฐ กรอบทอง

 หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
   
     
  ดร.สาริสา ปิ่นคำ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)
:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
:  Doctor of Philosophy (Applied Mathematics), Suranaree University of Technology    
ตำแหน่งปัจจุบัน :

- หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 
- อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa_pi
ดร.สาริสา ปิ่นคำ

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
   
  ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)

: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: Doctor of Philosophy (Statistics), Kasetsart University

ปริญญาโท (Master Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: Master of Science (Applied Statistics), Chiang Mai University

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
: Bachelor of Science (Statistics) 2nd Honors), Mahasarakham University

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์

- อาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/chookait
ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช

หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
   
     
    อาจารย์ฒาลิศา เนียมมณี

วุฒิการศึกษา :


ปริญญาโท (Master Degree)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Master of Science (Environmental Science), Chulalongkorn University

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยศิลปากร
: Bachelor of Science (Environmental Science), Silpakorn University

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/talisa_ni
อาจารย์ฒาลิศา เนียมมณี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   
     
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Chemistry & Natural Products), Chulalongkorn University


ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
: Bachelor of Science (Biology), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang


ตำแหน่งปัจจุบัน :

- หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/sirilak_na
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงษ์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   
     
  ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญตำแหน่งปัจจุบัน :
- หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/thanida_ch/
 ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร
   
     
    อาจารย์นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง

วุฒิการศึกษา :

ปริญาโท (Master Degree)

: คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ศึกษาอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Economics (Home Economics), Kasetsart University

ปริญาตรี (Bachelor Degree)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
: Bachelor of Science (Food Science), Rajabhat Institution Suan Dusit

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

- อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/nunyong_kh
อาจารย์นันท์ยง เฟื่องขจรฟุ้ง

หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
   
     
  ผศ.นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท (Master Degree)

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์),   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Master of Science (Computer Science),  Chulalongkorn University

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
: ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา), วิทยาลัยครูเพชรบุรี
: Bachelor of Science (Computer Science),  Petchburi Teacher college

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Website :  http://www.teacher.ssru.ac.th/nisanart_ta
ผศ.นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   
     
  อาจารย์ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท (Master Degree)
:  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

:  Master of Science in Industrial Education (Computer Technology), King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok Thonburi

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
:  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
:  Bachelor of Business Administration (Business Computer), Vongchavalitkul University

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/preedawan
อาจารย์ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
     
    อาจารย์ธนาเดช โพธิ์ศรี

วุฒิการศึกษา :


ปริญญาโท (Master Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล

:  Master of Science (), Mahidol University

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
:  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:  Bachelor of Education (), Kasetsart University

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

- อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/thanadej/
อาจารย์ธนาเดช โพธิ์ศรี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ
   
     
    อาจารย์ณิช วงศ์ส่องจ้า

วุฒิการศึกษา :


ปริญญาโท (Master Degree)
:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

:  Master of Science (Forensic Science), Suan Sunandha Rajabhat University

ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลัยรังสิต
:  Bachelor of Science (Medical Technology), Rangsit University

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

- อาจารย์สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/nich_wo
อาจารย์ณิช วงศ์ส่องจ้า

หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
   
10. 2017