วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2556 11:38

หลักสูตรปี 53 เป็นต้นไป

Written by

หลักสูตรวิทยาศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทย์ฯและเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2556 04:19

ปริญญาตรี

Written by
วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2556 00:00

กำหนดการรับสมัคร

Written by
วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2556 00:00

สื่อประชาสัมพันธ์

Written by
วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2556 00:00

ขั้นตอนการสมัคร

Written by
วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2556 00:00

ค่าเล่าเรียน

Written by
10. 2017