ข่าวอบรม/พัฒนาบุคลากร


อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (R2R) รุ่นที่ 15" วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 57

- นางสาวสุมิตรา พรหมขุนทอง รายละเอียด


อบรมการถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วย Photoshop & Raw Files วันที่ 17 -18 มีนาคม 57

- นางสาวนภาพร ทองรัตนชาติ รายละเอียด

- นางลลิสา สหนาวิน รายละเอียด
- นายกิตติศักดิ์ ภู่อมร รายละเอียด
- นางสาวยุวดี นิตุธร รายละเอียด


อบรมข้อกำหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO9001:2008 วันที่ 28 มกราคม 58

- นางลลิสา สหนาวิน รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2558

- แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สายวิชาการ อ่านต่อ...

- แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สายสนุนวิชาการ อ่านต่อ...

ประจำปีงบประมาณ 2559

- แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ อ่านต่อ...

- แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม อ่านต่อ...

- แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ข้อมูล ณ เดือน เมษายน อ่านต่อ...

- แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน อ่านต่อ...

- แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน อ่านต่อ...


ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ Download

แบบรายงานสรุปการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 2560 Download

เล่มแผนบริหารทรัพยาบุคลากร-2560-2564 Download

เล่มแผนพัฒนาบุคลากร-2560 Download

10. 2017